تصاویر مرتبط با آلبوم شرکت سیپنا

نمایشگاه نفت و گاز 2009
افتتاحیه SBM
تصاویر ورزشی از پرسنل
تصاویر جمعی از پرسنل شرکت ومخابرات بندر امام
نمایشگاه سیستم های حفاظتی و امنیتی (خوزستان 1
نمایشگاه سیستم های حفاظتی و امنیتی (خوزستان 1
نمایشگاه سیستم های حفاظتی و امنیتی (خوزستان 1
نمایشگاه سیستم های حفاظتی و امنیتی (خوزستان 1
نمایشگاه سیستم های حفاظتی و امنیتی (خوزستان 1