تقاضاي استخدام

استخدام مهندس الكترونيك-اتوماسيون صنعتي-مكانيك و كارگر ساده

* ضروری
* نام :
فارسي تايپ گردد
* نام خانوادگي :
فارسي تايپ گردد
* موبايل :
شماره تلفن ثابت :
پست الكترونيكي :
 

  براي دريافت فرم درخواست استخدام اينجا را كليلك نمايند. 

* زمينه كاري مورد تقاضا :
سابقه كار :
ارسال رزومه :
* شرح مختصر از نرم افزار هاي مسلط :
* شرح مختصر از شغل هاي قبلي :
* کد تصویری