مفایسه انواع ترموکوپل ها با یکدیگر

مفایسه انواع ترموکوپل ها با یکدیگر


نوع محدوده دما C° (پیوسته) محدوده دما C° (کوتاه مدت) تلورانس کلاس یک (C°) تلورانس کلاس دو (C°) کد رن IEC کد رنگ BS کد رنگ ANSI
K ۰ تا +۱۱۰۰ −۱۸۰ تا +۱۳۰۰ ±۱٫۵ بین −۴۰ و ۳۷۵
±0.004×T بین ۳۷۵ و 1000
±۲٫۵ بین −۴۰ و ۳۳۳
±0.0075×T بین ۳۳۳ و 1200
IEC Type K Thermocouple.svg
BS Type K Thermocouple.svg
MC 96.1 K Thermocouple Grade Color Code.svg
J ۰ تا +۷۵۰ −۱۸۰ تا +۸۰۰ ±۱٫۵ بین −۴۰ و ۳۷۵
±0.004×T بین ۳۷۵ و 750
±۲٫۵ بین −۴۰ و ۳۳۳
±0.0075×T بین ۳۳۳ و 750
IEC Type J Thermocouple.svg
BS Type J Thermocouple.svg
MC 96.1 J Thermocouple Grade Color Code.svg
N ۰ تا +۱۱۰۰ −۲۷۰ تا +۱۳۰۰ ±۱٫۵ بین −۴۰ و ۳۷۵
±0.004×T بین ۳۷۵ و 1000
±۲٫۵ بین −۴۰ و ۳۳۳
±0.0075×T بین ۳۳۳ و 1200
IEC Type N Thermocouple.svg
BS Type N Thermocouple.svg
MC 96.1 N Thermocouple Grade Color Code.svg
R ۰ تا +۱۶۰۰ −۵۰ تا +۱۷۰۰ ±۱٫۰ بین ۰ و ۱۱۰۰
±[1 + 0.003×(T − 1100)] بین ۱۱۰۰ و 1600
±۱٫۵ بین ۰ و ۶۰۰
±0.0025×T بین ۶۰۰ و 1600
BS Type N Thermocouple.svg
BS Type R Thermocouple.svg
تعریف نشده.
S ۰ تا ۱۶۰۰ −۵۰ تا +۱۷۵۰ ±۱٫۰ بین ۰ و ۱۱۰۰
±[1 + 0.003×(T − 1100)] بین ۱۱۰۰ و 1600
±۱٫۵ بین ۰ و ۶۰۰
±0.0025×T بین ۶۰۰ و 1600
 
BS Type R Thermocouple.svg
تعریف نشده.
T −۱۸۵ تا +۳۰۰ −۲۵۰ تا +۴۰۰ ±۰٫۵ بین −۴۰ و ۱۲۵
±0.004×T بین ۱۲۵ و 350
±۱٫۰ بین −۴۰ و ۱۳۳
±0.0075×T بین ۱۳۳ و 350
IEC Type T Thermocouple.svg
BS Type T Thermocouple.svg
MC 96.1 T Thermocouple Grade Color Code.svg
E ۰ تا +۸۰۰ −۴۰ تا +۹۰۰ ±۱٫۵ بین −۴۰ و ۳۷۵
±0.004×T بین ۳۷۵ و 800
±۲٫۵ بین −۴۰ و ۳۳۳
±0.0075×T بین ۳۳۳ و 900
IEC Type E Thermocouple.svg
BS Type E Thermocouple.svg
MC 96.1 E Thermocouple Grade Color Code.svg