زیرفهرست های CIMON

CIMON PLC ( 46 محصول )

محصولات مرتبط با CIMON

CM1-SPC 5V 3A/ +15V 0.5A/ -15V 0.2A/ 24V 0.2A AC100V~240V
CM1-XD64C DC24V inp./ 64pts./Sing & Source/ ON voltage 19V/ OFF voltage 11V
CM1-XD32C DC24V inp./ 32pts./Sing & Source/ ON voltage 19V/ OFF voltage 11V
CM1-XD32B DC24V inp./ 32pts./Sing & Source/ ON voltage 15V/ OFF voltage 12V
CM1-XD16W DC100V inp./16pts./Sink & Source/On voltage 80V/OFF voltage 50V
CM1-XD16B DC24V inp./ 16pts./Sink & Source/ ON voltage 15V/ OFF voltage 12V
CM1-YT64A TR output/ 64 points/ 0.2A SINK
CM1-YT32B TR output/ 32 points/ 0.2A SOURCE
CM1-YT32A TR output/ 32 points/ 0.2A SINK
CM1-YT16B TR output/ 16 points/ 0.5A SOURCE
CM1-XY16DR
CM1-YT16A/E TR output/ 16 points/ 0.5A SINK
CM1-YR16A RELAY output/ 16 points/ 2A
CM1-XD16A DC24V inp./16pts./ Sink & Source/ON Voltage 19V/ OFF Voltage 11V
CM1-SPA 5V 3.5A/ 24V 0.5A AC100V~240V
صفحه 3 از 4 << < 1 2 3 4 > >>